Deklaracja Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. dotycząca poszanowania praw człowieka

Każdy człowiek ma prawo do godnego i równego traktowania oraz ochrony swoich podstawowych praw. Rządy państw mają obowiązek zapewnić poszanowanie i realizację praw człowieka, ale, zgodnie ze standardami międzynarodowymi, również biznes ma w tym zakresie do odegrania znaczącą rolę. W Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. poszanowanie praw człowieka traktujemy jako podstawową, uniwersalną zasadę, znajdującą odzwierciedlenie w różnych wymiarach naszej działalności. Szacunek dla ludzi i ich praw wynika m.in. z naszych wartości i zachowań, zdefiniowanych w Pomarańczowym Kodzie. Jako bank i duża organizacja czujemy odpowiedzialność za nasze relacje z pracownikami, klientami, partnerami społecznymi i biznesowymi czy dostawcami.

Zobowiązujemy się do poszanowania wszystkich praw człowieka, które są uznawane na arenie międzynarodowej i mają zastosowanie do prowadzonej przez nas działalności, w szczególności zasad i praw określonych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka oraz w podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących głównych zasad i praw w pracy. Normy i standardy w zakresie praw człowieka, którymi kierujemy się w naszej działalności biznesowej oraz relacjach z klientami, pracownikami, dostawcami i innymi grupami interesariuszy to między innymi regulacje wskazane w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Taksonomia UE), czyli:

  • Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w sprawie odpowiedzialnego postępowania w biznesie,
  • Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.

W banku stosujemy „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z 22 lipca 2014 roku. Jako instytucja zaufania publicznego działamy zgodnie z przyjętą w banku „Polityką przeciwdziałania przekupstwom i korupcji”, w sposób uczciwy i etyczny, stosując zasadę zerowej tolerancji wobec zachowań naruszających Wartości ING oraz zasady Pomarańczowego Kodu we wszystkich relacjach i kontaktach biznesowych.

W Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

W naszych decyzjach biznesowych kierujemy się koncentracją na kliencie, jednak naszym celem jest podejmowanie decyzji tak, aby równoważyć interesy wszystkich zainteresowanych stron, działając w ramach międzynarodowych norm i najlepszych praktyk. Jesteśmy członkiem inicjatywy United Nations Global Compact, która prowadzi działania m.in. w obszarze praw człowieka. Kierunki naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju wyznacza nasza strategia.

Należyta staranność w zakresie wpływu na prawa człowieka

W ING rozumiemy, że nasze działania mają wpływ na wiele grup interesariuszy. Żeby jak najlepiej zrozumieć skalę naszego wpływu na prawa człowieka w łańcuchu wartości, prowadzimy prace mające na celu identyfikację najbardziej istotnych obszarów naszego oddziaływania. Opracowanie niniejszej deklaracji było poprzedzone działaniami prowadzonymi we współpracy z zewnętrznymi ekspertami z dziedziny praw człowieka. Będziemy kontynuować prace nad rozwojem procesu należytej staranności w obszarze praw człowieka (HRDD). W pierwszej kolejności prowadzimy działania nakierowane na identyfikację i zapobieganie lub minimalizowanie materializacji kluczowych ryzyk w obszarze praw człowieka (ang. salient human rights issues). 

Analiza wpływu na prawa człowieka to proces ciągły. Będziemy monitorować nasz wpływ na prawa człowieka oraz dokonywać regularnego przeglądu (min. raz do roku) i niezbędnych aktualizacji niniejszej deklaracji. Będziemy kontynuować pracę nad identyfikacją ryzyk i ich ewentualnego - istniejącego albo potencjalnego - negatywnego wpływu na prawa człowieka, z którym możemy mieć związek poprzez własną działalność albo w wyniku relacji biznesowych. Grupa ING na poziomie międzynarodowym regularnie publikuje raporty na temat swojego wpływu na prawa człowieka. Wśród branych pod uwagę banków był m.in. ING Bank Śląski. Linki do raportów w języku angielskim dostępne są tutaj: Human rights | ING

Poniżej opisujemy działania podejmowane na rzecz poszanowania praw człowieka na różnych poziomach naszego łańcucha wartości. 

Prawa człowieka w miejscu pracy

Nasza kultura organizacyjna opiera się na jasno określonych zasadach etycznych, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich osób pracujących w ING. W ich określaniu kierowaliśmy się wymogami, które wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Kodeks Etyki Bankowej, a także Globalny Kodeks Postępowania Grupy ING. Prawa człowieka, które uważamy za podstawowe i uniwersalne dla naszych pracowników, obejmują w szczególności prawo do równego traktowania i korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, prawo do zdrowia, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do wolności zrzeszania się, prawo do rokowań zbiorowych oraz wolność od dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne oraz pochodzenie narodowe i społeczne. ING opowiada się za eliminowaniem wszelkich form pracy przymusowej i pracy dzieci zarówno w swojej działalności, jak i w łańcuchu wartości. 

Zapewniamy zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, w którym kluczowy jest wzajemny szacunek, a dyskryminacja nie jest tolerowana. Cenimy naszych pracowników i staramy się być dobrym pracodawcą. Promujemy rozwój osobisty i zawodowy naszych pracowników, zapewniając świadczenia podstawowe i dodatkowe oraz możliwości rozwoju. Podejmujemy liczne działania wspierające różnorodność i wyrównywujące szanse. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Kierujemy się zasadami wyznaczonymi przez Manifest Różnorodności ING, który przyjęliśmy w 2016 roku. Promujemy i dbamy o różnorodność na wszystkich poziomach organizacji. Dążymy do minimalizacji luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Informacje o poziomie luki płacowej publikujemy w naszych raportach rocznych. Ściśle współpracujemy z partnerami społecznymi w postaci Rady Pracowników oraz związków zawodowych.

Poszanowanie praw człowieka w relacjach z klientami

Dbamy o dostępność naszych produktów i usług dla wszystkich klientów. Zdrowie finansowe naszych klientów i włączanie społeczne są dla nas bardzo ważne. Chronimy dane klientów, rzetelnie informujemy o naszych produktach i dochowujemy najlepszych praktyk w zakresie komunikacji marketingowej. 

Edukujemy, wspieramy i uwrażliwiamy naszych pracowników na grupy klientów zagrożone wykluczeniem, w tym osoby z niepełnosprawnościami i indywidualnymi potrzebami. Od 2015 roku we wszystkich naszych placówkach oraz na infolinii banku utrzymujemy usługę dostępu do tłumacza języka migowego „MIGAM”. Dostosowujemy także system Moje ING do obsługi przez osoby z dysfunkcją wzroku zgodnie z Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Zdalny kontakt naszych klientów wspieramy poprzez infolinię, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, nowoczesny czat, formularze kontaktowe oraz social media. 

W ING Banku Śląskim funkcjonuje proces wdrażania, modyfikowania, przeglądu i likwidacji produktów przeznaczonych dla klientów, tzw. proces PARP - Product Approval and Review Process. Służy on zapewnieniu odpowiednich ram nadzoru i zarządzania ryzykiem w procesie opracowywania nowych i modyfikowania istniejących produktów. Zgodnie z Polityką PARP każdy produkt powinien zapewniać, że interesy, cele i charakterystyka klientów zostały uwzględnione w celu uniknięcia potencjalnej szkody dla klienta i ograniczenia do minimum konfliktu interesów.

W naszych działaniach komunikacyjnych dbamy o rzetelność treści, zrozumiały i jasny przekaz, prosty język oraz zapewnienie wyczerpującej informacji na temat produktu lub usługi. Wiemy, że dzieci są szczególną grupą odbiorców naszej komunikacji i usług. Żeby podkreślić przestrzeganie i wagę przywiązywaną do ich praw, ING Bank Śląski i Fundacja ING Dzieciom podpisały Kartę Praw Dziecka w Biznesie

Prawa człowieka w łańcuchu dostaw

Z naszymi dostawcami współpracujemy zgodnie z zasadami etyki biznesu i najlepszymi rynkowymi praktykami. Równocześnie starannie weryfikujemy dostawców, także pod kątem ryzyk społecznych i środowiskowych. Istotnym elementem zarządzania relacjami z dostawcami jest ich kwalifikacja do współpracy z ING, a następnie ich cykliczna weryfikacja. Proces ten ogranicza ryzyko współpracy z dostawcami zaangażowanymi w niepożądane działania, w tym w zakresie wpływu na prawa człowieka. Ważnym aspektem w ramach rozpoczęcia współpracy z dostawcą jest postawa gwarantująca przestrzeganie Kodeksu postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego S.A. Każdy nasz dostawca deklaruje przestrzeganie standardów zawartych w Kodeksie. Dostawcy zobowiązują się tym samym do przestrzegania podstawowych norm, w tym przestrzegania praw człowieka (m.in. zakazu pracy przymusowej, zatrudniania dzieci, dyskryminacji). Istotne jest dla nas, aby móc udokumentować przestrzeganie tych norm. W tym celu bank może zwrócić się do dostawców, prosząc o dostarczenie odpowiednich dokumentów poświadczających lub przeprowadzić działania inspekcyjne.

Wpływ udzielanego finansowania na prawa człowieka

Ryzyko środowiskowe i społeczne są ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o nawiązaniu współpracy z klientami i potencjalnymi klientami, a także przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu klientów korporacyjnych. W tym procesie pomagają nam nasze regulacje w zakresie ryzyka środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego („Instrukcja ESG”).

Ocena ryzyka środowiskowego i społecznego obejmuje klienta oraz transakcję. Oceny dokonujemy według najlepszej wiedzy. Na poziomie klienta oceniamy czy działalność prowadzona jest z poszanowaniem praw człowieka, zasadami ochrony środowiska naturalnego oraz czy nie jest objęta polityką wykluczeń. Na poziomie transakcji oceniamy czy jest ona zgodna z wymaganiami polityk szczegółowych. Polityka wykluczeń sektorowych dotyczy klientów korporacyjnych, którym oferowane są produkty kredytowe i inne produkty/usługi bankowe. Nie nawiązujemy relacji z klientami, których podstawowa działalność objęta jest polityką wykluczeń ING Banku Śląskiego. Nawiązane w przeszłości relacje z tego typu klientami zostały zakończone lub uzgodniona jest ścieżka wyjścia. 

W ramach zarządzania ryzykiem społecznym, posiadamy ugruntowane zasady polityki wykluczeń. Obszary, których dotyczy pełny zakaz finansowania to:

  • działalność mająca negatywny wpływ na poszanowanie i realizację praw człowieka, w tym w sytuacji pracy przymusowej, zatrudniania dzieci, nieodpowiednich warunków pracy, stosowania przemocy, 
  • działalność stanowiąca zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz lokalnych społeczności, w tym kontakt ze szkodliwymi materiałami chemicznymi, przenoszenie na ludzi chorób zwierzęcych, nieprzestrzeganie prawa pracy, 
  • produkcja i handel bronią kontrowersyjną (w tym: minami przeciwpiechotnymi, amunicją kasetową, bombami fosforowymi, amunicją zawierającą zubożony uran, bronią atomową, chemiczną, biologiczną), 
  • uprawa, przetwórstwo, produkcja i sprzedaż tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów (z wyłączeniem firm handlujących tymi produktami, jeśli nie jest to ich podstawowa działalność),
  • działalność związana z azbestem, z hodowlą zwierząt futerkowych.

Oprócz ograniczania materializacji kluczowych ryzyk w obszarze praw człowieka, chcemy aktywnie angażować się w działania i finansowanie projektów wywierających pozytywny wpływ społeczny. Rozwijamy ofertę zrównoważonego finansowania kierowaną do wszystkich grup naszych klientów, edukujemy naszych pracowników i wyznaczamy cele związane z pozytywnym wpływem na kwestie zrównoważonego rozwoju. Rozumiemy, że lepszy stan środowiska to lepsza przyszłość dla kolejnych pokoleń. Po 2025 r. nie będziemy finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5 proc. Informacje o kierunkach naszych działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych można znaleźć tutaj.

Odpowiedzialność za wpływ na prawa człowieka – mechanizm skargowy

W razie identyfikacji naruszenia lub ryzyka naruszenia praw człowieka, interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni mogą nawiązać z nami kontakt poprzez kanały zgłaszania nieprawidłowości. Interesariusze zewnętrzni mogą zgłosić nieprawidłowości poprzez zewnętrzny kanał zgłoszeniowy - więcej informacji o tym kanale znajduje się tutaj.

Nasza polityka dotycząca sygnalistów umożliwia pracownikom bezpieczne i poufne zgłaszanie wszelkich wątpliwości, jeśli się pojawią. Każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia nieprawidłowości związanych z istotnymi naruszeniami standardów pracy, regulacji wewnętrznych, jak również standardów etycznych w praktykach biznesowych banku. Dokonać tego można poprzez takie kanały jak: 
•    gwizdek (elektroniczny formularz na stronie intranetowej lub przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną), 
•    zgłoszenie mailowe na skrzynkę Mobbing-Dyskryminacja, 
•    kontakt z zakładową organizacją związkową, przedstawicielami Rady Pracowników czy HR Business Partnerami.

Wyżej wymienione kanały podlegają cyklicznym przeglądom pod kątem skuteczności ich funkcjonowania, a usprawnienia wprowadzane są w zależności od identyfikowanych potrzeb. Skorzystanie z ww. kanałów nie wyklucza skorzystania z innych powszechnie dostępnych mechanizmów, w tym drogi sądowej.

Działanie na rzecz społeczności, partnerstwa i dzielenie się wiedzą o prawach człowieka

Chcemy być aktywnym moderatorem ekosystemu i inspirować dyskusję wokół szeroko rozumianej odpowiedzialności biznesu oraz kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym poszanowania praw człowieka. Od lat angażujemy się w inicjatywy na rzecz różnych środowisk, prowadzimy również szereg działań w ramach Fundacji ING Dzieciom oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING. Nie pozostajemy obojętni na trudne sytuacje o dużym wpływie społecznym. 

Jesteśmy aktywnym członkiem licznych stowarzyszeń i organizacji branżowych. Dzięki temu możemy dzielić się wiedzą, wskazywać co jest dla nas ważne, współtworzyć i uczestniczyć w wielu istotnych projektach. Organizujemy także okrągłe stoły sprzyjające wymianie wiedzy między przedstawicielami różnych sektorów w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od 2022 roku prowadzimy Program Grantowy ING, skierowany do start-upów i młodych naukowców. Rocznie organizujemy dwie edycje programu, w każdej z nich przeznaczając 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój. W czwartej edycji, zakończonej w grudniu 2023 r., skupiliśmy się na kwestiach społecznych – poszukiwaliśmy rozwiązań, które pomogą zadbać o zdrowe życie w każdym wieku. Więcej o naszych działań z zakresu ESG można przeczytać tutaj.

Chcemy nie tylko unikać negatywnego oddziaływania, ale realnie pozytywnie wpływać na życie wszystkich naszych interesariuszy. Wiemy, że od dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat jutra i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia – bo przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność.

Niniejsza deklaracja została wypracowana przez grupę roboczą reprezentującą różne jednostki ING. Deklaracja została przyjęta przez Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. dnia 27 grudnia 2023 roku.

ING Bank Śląski S.A.