Nasza strategia na kolejne lata

Wiemy, że od naszych dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Dlatego kierując się naszymi zasadami i wartościami chcemy odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.
 

Szczegóły naszej strategii

Dlaczego to dla nas ważne

Jako bank prowadzimy biznes w sposób etyczny, odpowiedzialny i z myślą o środowisku. Wynika to z naszych wartości i Pomarańczowego Kodu. Wierzymy, że w długiej perspektywie tylko takie organizacje mają szansę na utrzymanie zaufania klientów, długoterminowego działalność i sukces.

Dlatego opracowaliśmy Strategię ESG – Environmental, Social and Corporate Governance na lata 2022 – 2024. Strategia ESG jest częścią strategii biznesowej i jednym z naszych priorytetów. Szeroko rozumiane tematy środowiskowe już od dawna zajmują ważne miejsce w strategii naszego banku, a ich rola z roku na rok zyskuje na znaczeniu.

Do tej pory posługiwaliśmy się pojęciem strategia zrównoważonego rozwoju. Teraz będziemy mówić Strategia ESG. Motywacją do zmiany dla nas jest poczucie odpowiedzialności za nasze działania wobec obecnych i przyszłych klientów, za świat, w którym będą funkcjonowali.

Środowisko


Postępujemy zgodnie z postanowieniami Deklaracji Ekologicznej i Strategii ESG. Wspieramy działania prośrodowiskowe i wspieramy naszych klientów w transformacji ESG.

Przedsiębiorczość


Wspieramy w byciu przedsiębiorczym i pomagamy zarządzać finansami. Zwracamy uwagę na nierówności społeczne. Dbamy o zdrowie pracowników.

Etyka i regulacje


Działamy etycznie w oparciu o wartości, zasady, procesy. Wdrażamy regulacje i najlepsze praktyki rynkowe.

Co robimy w danym obszarze

E - Środowisko

x

Działamy z myślą o środowisku

W 2021 roku ogłosiliśmy Deklarację Ekologiczną i konsekwentnie realizujemy nasze obietnice.  W nowej Deklaracji Ekologicznej banku zobowiązujemy się m.in. do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku.

Stawiamy na edukację ekologiczną

Według najnowszego raportu IPCC, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe, szybkie działania, skutkujące redukcją emisji gazów cieplarnianych na dużą skalę, ograniczenie ocieplenia do poziomu blisko 1,5°C- 2°C będzie niemożliwe.

Tworzymy świat dla przyszłych pokoleń

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie nasze zaniedbania będą miały swoje konsekwencje w przyszłości. Chcemy, żeby przyszłe pokolenia mogły korzystać ze wszystkich dobrodziejstw świata i nie musiały naprawiać świata, który im zostawiliśmy.

Jako duża organizacja możemy więcej

Możemy więcej poprzez wspieranie i edukowanie naszych klientów, alokację kapitału oraz realne tworzenie oraz finansowanie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój.

Dlatego podtrzymujemy obrany kurs na rzecz ochrony środowiska. Działamy, sprawdzamy skuteczność tych działań, a także wspieramy działania naszych klientów i partnerów.
 


S - Przedsiębiorczość

x

Wspieramy przedsiębiorczość i pomagamy zarządzać finansami.

Bycie przedsiębiorczym rozumiemy, jako:

 • zaradność życiową i biznesową
 • wykorzystywanie możliwości
 • ciągły rozwój
 • umiejętność dostosowania do sytuacji

To zdolność odpowiedzialnego podejmowania decyzji finansowych ze zrozumieniem ich konsekwencji. To również umiejętność prowadzenia z sukcesem własnego biznesu małego i dużego. O biznesie w prosty sposób piszemy na Firmove.

Edukujemy naszych klientów o sytuacji ekonomicznej.

Chcemy, żeby wszyscy mieli równe szanse w korzystaniu z naszych usług

Zależy nam, zeby nasze produkty i usługi były dostępne, zgodnie z potrzebami naszych klientów. Nie zgadzamy się na to, żeby jakiekolwiek ograniczenie było przeszkodą w korzystaniu z naszych usług.

Promujemy zdrowy styl życia i dbamy o zdrowie naszych pracowników

Promujemy różnorodność i włączający styl pracy. Mówimy nie wszelkiej dyskryminacji. Tworzymy środowisko pracy, w którym dbamy o wellbeing pracowników (zdrowie, energię, aktywność i finanse). Poznaj nasze wartości.
 


G - Etyka i regulacje

x

Jest szereg regulacji, które stosujemy

Rok 2021 przyniósł szereg wytycznych i regulacji, które już zaczęły obowiązywać lub zaczną obowiązywać wkrótce i do wdrożenia których przygotowujemy się, m.in.:

 • Taxonomy Regulation
 • Climate Delegated Act
 • EBA Guidelines on loan origination and monitoring (zastosowanie od czerwca 2021)
 • EBA Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms
 • ECB Guide on climate related and environmental risks - Supervisory expectations relating to risk management and disclosure.

Zapoznaj się z naszymi politykami ESG

Chcemy, żeby nasi klienci bankowali bezpiecznie

Wdrażamy nowe rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo danych i pieniędzy. Edukujemy naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa w internecie.

Budujemy świadomość i kulturę ESG

Budujemy świadomość ESG naszych pracowników i klientów. Współpracujemy z rynkiem w obszarze ESG.

Włączamy ESG w:

 • strategię banku
 • strukturę organizacyjną
 • procesy projektowania produktów
 • zarządzanie ryzykiem
 • politykę zakupów
 • ład korporacyjny.
   

Zarządzanie ESG

Zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju

W 2022 roku Zarząd ING Banku Śląskiego powołał dwa komitety w strukturze organizacyjnej banku: ESG Council oraz Komitet Ryzyka ESG.

Czytaj więcej

Nasze polityki ESG

Nasze zobowiązania

Kierunki działania w zakresie redukcji emisyjności

W dokumencie prezentujemy  inicjatywy dekarbonizacyjne i dotychczasowe postępy na drodze do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Precyzujemy również plan wsparcia klientów w ich zrównoważonej transformacji.

Poznaj kierunki naszych działań

Deklaracja Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. dotycząca poszanowania praw człowieka

W Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. przestrzeganie praw człowieka traktujemy jako podstawową, uniwersalną zasadę, znajdującą odzwierciedlenie w różnych wymiarach naszej działalności.

Przeczytaj naszą deklarację

Deklaracja Ekologiczna

W 2021 roku ogłosiliśmy Deklarację Ekologiczną, która nadała naszym działaniom pośrodowiskowym nowego rytmu i rozmachu. Tylko wspólnymi siłami możemy poprawić jakość życia i dbać o wspólne dobro – środowisko naturalne.

Zobacz Deklarację

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDG - Sustainability Development Goals) są odpowiedzią na najważniejsze wyzwania naszych czasów. Uwzględniają aspekt środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Zostały uchwalone w 2015 roku na szczycie w Nowym Jorku i skupiają się wokół pięciu obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Naszymi działaniami wspieramy realizację wybranych Celów.

Na tej stronie używamy grafik, które przedstawiają cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Grafiki pochodzą z oficjalnej strony ONZ.