Zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju

W ING prowadzimy biznes w sposób etyczny, odpowiedzialny i wspieramy zrównoważony rozwój. Wynika to z naszych wartości, zdefiniowanych w Pomarańczowym Kodzie. Rozumiemy, że nasze działania mają wpływ na wiele grup interesariuszy.

Przestrzegamy praw człowieka w odniesieniu do wszystkich osób. To podstawowa, uniwersalna wartość, która znajduje odzwierciedlenie w poszczególnych aspektach naszej działalności. Wiemy, że nasza odpowiedzialność to wspieranie różnorodności i wyrównywanie szans.

Działamy z poszanowaniem międzynarodowych standardów – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz zasad United Nations Global Compact. Jestesmy sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Czujemy się odpowiedzialni za nasz wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, aktywnie działamy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Realizujemy postanowienia Deklaracji Ekologicznej 2021 Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Kierunki naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju wyznacza Strategia ESG Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
 

Zobacz nasze zobowiązania

Strategiczne decyzje

  • Do końca 2025 roku będziemy stopniowo zmniejszać (aż do całkowitej spłaty) dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.
  • Po 2025 roku nie będziemy finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%.
  • Do końca 2023 roku na finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz projektów proekologicznych przeznaczymy 4,5 mld PLN w obszarze korporacyjnym.
  • Do końca 2023 roku na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w inwestycjach w projekty pro środowiskowe przeznaczamy 500 mln PLN.
  • Dalsze wsparcie i promocja elektromobilności, w tym współpraca z partnerami w zakresie budowy stacji ładowania i promocji poruszania się pojazdami elektrycznymi. ING Lease Polska do końca 2023 roku sfinansuje kwotą 300 mln PLN pojazdy elektryczne / hybrydowe.
  • W segmencie klientów indywidualnych wdrożymy ofertę na finansowanie projektów związanych z energią prosumencką.
  • Utworzymy fundusz grantowy dla start-upów oraz młodych polskich naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju, w wysokości 2 mln PLN rocznie.
  • Do roku 2040 ograniczymy udział naszego finansowania dla branży paliw kopalnych (nie uwzględniamy tu węgla, którego nie finansujemy) o 19% w odniesieniu do 2019 roku.

Nowe komitety

W 2022 roku Zarząd ING Banku Śląskiego powołał dwa komitety w strukturze organizacyjnej banku: ESG Council oraz Komitet Ryzyka ESG. Komitety te pełnią funkcje decyzyjne w obszarze ESG, w tym w kwestiach dt. zmiany klimatu, wobec wszystkich jednostek organizacyjnych banku oraz funkce doradcze wobec Zarządu dla spraw wymagających jego zatwierdzenia.

ESG Council

Kreuje właściwy ekosystem, aby ESG stało się ważnym, trwałym i inherentnym elementem całej organizacji.

Sprawdź

Komitet Ryzyka ESG

Do jego zadań należy m.in. zatwierdzanie metodologii czy kreowanie polityki zarządzania ryzykiem ESG.

Sprawdź

Zarządzanie Ryzykiem ESG

Zarząd naszego banku, Rada Nadzorcza i kadra zarządzająca szczególną wagę przywiązują do kwestii identyfikacji ryzyka i szans oraz zarządzania ryzykiem ESG w banku. 

 

O zarządzaniu ryzykiem

ESG Council

Komitet nadzoruje postępy oraz spójność działań i komunikacji w całej organizacji w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju.

Do zadań komitetu należy m.in.:

  • zatwierdzanie Strategii ESG oraz działań i mierników realizacji celów strategicznych
  • monitorowanie postępów działań i wykonania celów w zakresie realizacji Strategii ESG, w tym prac prowadzonych w ramach Programu Transformacji ESG

Przewodniczącym ESG Council jest Prezes ING Banku Śląskiego, a w skład wchodzi cały Zarząd banku oraz szefowie obszarów, mających największy wpływ na realizację celów z obszaru ESG.

Spotkania ESG Council odbywają się co dwa miesiące.

W 2022 roku zostało utworzone w banku Centrum Eksperckie ESG Innowacje, które koordynuje działania związane z budowaniem i realizacją Strategii ESG oraz funkcjonowaniem ESG Council. Działa także na rzecz umacniania świadomości i kultury ESG oraz rozwoju wiedzy pracowników w tym obszarze.

Połączenie kompetencji z obszaru ESG i innowacji pozwala na efektywne wspieranie biznesu we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Komitet Ryzyka ESG

W 2022 roku został powołany Komitet Ryzyka ESG w formie komitetu stałego.

Głównymi zadaniami Komitetu Ryzyka ESG są kreowanie polityki zarządzania ryzykiem ESG, zatwierdzanie metodologii zarządzania ryzykiem ESG, zatwierdzanie narzędzi wykorzystywanych do oceny ryzyka ESG, określanie standardów analizy kredytowej ryzyka ESG oraz przebiegu procesu oceny i monitorowania ryzyka ESG, a także zasad uwzględniania ryzyka ESG w wycenie zabezpieczeń.

W ramach Pionu CRO został utworzony Zespół Ryzyka ESG w ramach Departamentu Regulacji Ryzyka odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem ESG oraz inicjowanie i koordynację dalszych działań zmierzających do kompleksowego wdrożenia zarządzania tym ryzykiem do istniejącego systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności i operacyjnym oraz spełnienia oczekiwań wskazanych w dokumentach nadzorczych.

Zgodnie z podejściem prezentowanym w ECB Guide on climate-related and environmental risks 2020 oraz EBA Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms 2021, nasz bank nie traktuje ryzyka ESG jako odrębną kategorię ryzyka, lecz jako czynnik wzmacniający występujące w banku podstawowe kategorie ryzyka (ryzyko kredytowe, rynkowe, płynności i finansowania oraz ryzyko niefinansowe).

Definiujemy ryzyko ESG jako ryzyko negatywnego finansowego wpływu na bank czynników ESG – ryzyko ich wpływu bezpośredniego lub pośredniego (pośredni - poprzez wpływ tych czynników na klientów/kontrahentów banku).

Ryzykiem ESG zarządzamy poprzez włączenie mechanizmów jego identyfikacji, pomiaru, oceny, ograniczania, monitoringu, raportowania do standardowych procesów w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności i finansowania oraz ryzykiem niefinansowym.

Ze względu na wyjątkowy charakter tego ryzyka (spodziewane nasilanie się tego ryzyka w przyszłości), bank dostosował swoją strukturę organizacyjną, aby możliwie najlepiej nim zarządzać oraz aby zapewnić efektywny nad nim nadzór i zadbać o intensywność prac związanych z wdrożeniem mechanizmów dotyczących zarządzania tym ryzykiem.

W 2023 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Strategię Zarządzania Ryzykiem, w której wśród kluczowych celów na lata 2023-2025 jest kontynuacja działań w celu coraz lepszej identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka ESG, a także działań w celu zapewnienia zgodności polityk, procedur i procesów banku z wymogami wynikającymi z zewnętrznych regulacji.

Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem ESG został powierzony Członkowi Zarządu Banku nadzorującemu Pion CRO.

Interdyscyplinarna współpraca i dzielenie się wiedzą

Aby zrealizować cele Strategii ESG, przyjęliśmy dwa sposoby działania.

Program Transformacyjny ESG

Do realizacji nowych, złożonych, wielowątkowych zadań.

O programie

 

 

Interdyscyplinarne zespoły - gildie

Tutaj realizujemy tematy relatywnie homogeniczne, które kontynuujemy od dłuższego czasu i gdzie osiągnęliśmy już odpowiedni poziom dojrzałości.

O gildiach

Program Transformacyjny ESG

Pozwala nam sprawnie koordynować działania wymagające udziału wielu jednostek organizacyjnych oraz uzyskiwać wartość dodaną wynikającą ze współpracy osób na co dzień pracujących w różnych obszarach.

W skład Core ESG Team Programu wchodzą przedstawiciele wszystkich pionów banku: linii biznesowych, ryzyka, finansów, operacji, IT, HR oraz spółek zależnych.

Program wspiera nas w transformacji do docelowego modelu naszego zaangażowania w kwestie ESG.

 

Interdyscyplinarne zespoły - gildie

Dbają o ciągłość prac oraz ich synergię. Istotą gildii jest współpraca zespołów złożonych z osób z różnych obszarów organizacji, wymiana wiedzy i kontynuacja inicjatyw, wynikających bezpośrednio ze Strategii ESG.

Interdyscyplinarne zespoły – gildie – powołano w trzech obszarach: przyjazne i różnorodne miejsce pracy, zdrowie finansowe klientów i działania na rzecz społeczeństwa.

Zarówno Program Transformacyjny ESG, jak i poszczególne Gildie ESG raportują do ESG Council.

Kierunek naszych działań wyznacza Strategia ESG

  

Poznaj Strategię ESG